• Regulaminy

Ogólne warunki sprzedaży

Tekst jednolity obowiązujący od 5 września 2017 roku wraz ze zmianami z dnia 15 kwietnia 2019 roku, 25 stycznia 2021 roku oraz 20 grudnia 2022 roku

Ogólne warunki sprzedaży – POBIERZ

Następujące pojęcia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (,,OWS”) oznaczają odpowiednio:

 • Sprzedawca – P.G. GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej (55-080 Kąty Wrocławskie) przy ul. Relaksowej 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016316, posiadająca NIP 8961302657 oraz REGON 932645847,
 • Kupujący – przedsiębiorca, który zawiera umowę ze Sprzedawcą,
 • towary lub produkty – rzeczy będące przedmiotem umowy.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy dokument określa podstawowe warunki transakcji handlowych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Obowiązuje on w przypadku każdej oferty, cennika, potwierdzenia zamówienia i umowy sprzedaży lub współpracy. Przystąpienie do współpracy ze Sprzedawcą w jakimkolwiek zakresie oznacza akceptację warunków zawartych w tym dokumencie.

1.2. Wszelkie warunki lub zastrzeżenia niezgodne z tym dokumentem nie są dla Sprzedawcy wiążące, nawet w przypadku braku sprzeciwu ze strony Sprzedawcy.

1.3. Niniejszy dokument należy interpretować w całości. Wszelkie warunki inne niż opisane w tym dokumencie muszą być zatwierdzone na piśmie przez obydwie strony.

2. OFERTA
2.1. Sprzedawca przedstawia swoje produkty i usługi na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach produktów, kartach technicznych, ulotkach, reklamach itp. Publikacje te nie stanowią jednak oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Mają one charakter informacyjny.

2.2. Zdjęcia, grafiki i wizualizacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy i w innych publikacjach Sprzedawcy mają charakter podglądowy. Z tego względu mogą występować różnice w wyglądzie pomiędzy nimi a oferowanymi produktami w rzeczywistości.

2.3. Jakakolwiek dokumentacja, w tym oferty handlowe, ceny, rozkroje itp. są przeznaczone wyłącznie w celu zawarcia konkretnej umowy sprzedaży i nie mogą być udostępnianie osobom trzecim.

3. CENY
3.1. Ceny produktów i usług są podane w cenniku detalicznym dostępnym na stronie internetowej i w oddziałach Sprzedawcy oraz u przedstawicieli handlowych Sprzedawcy.

3.2. Ceny podane w cennikach oraz u przedstawicieli handlowych Sprzedawcy mają charakter informacyjny i mogą się różnić od ostatecznej ceny sprzedaży podanej na potwierdzeniu zamówienia.

3.3. Ceny podane w cennikach mogą w każdym czasie ulec zmianie dokonanej przez Sprzedawcę.

4. ZŁOŻENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA
4.1. Zamówienia należy składać drogą mailową na wskazany przez Sprzedawcę adres e-mail lub u upoważnionego przedstawiciela handlowego Sprzedawcy. Zamówienie powinno zawierać niezbędne dane, w tym w szczególności: nazwę zamawianego towaru, ilość towaru, szczegółowe parametry techniczne towaru, pełne dane Kupującego niezbędne dla prawidłowej identyfikacji Kupującego oraz potrzebne do wystawienia dokumentów sprzedaży (nazwa, forma prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej, adres), miejsce odbioru lub dostawy towaru. W przypadku podania nieprawidłowych lub niepełnych danych wszelka odpowiedzialność z tego tytułu obciąża Kupującego.

4.2. Kupujący zobowiązany jest potwierdzić umocowanie osoby składającej zamówienie do działania w imieniu i na rzecz Kupującego. W braku takiego potwierdzenia Sprzedawca przyjmuje, że osoba wysyłająca w imieniu Kupującego oświadczenia i dokumenty za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej Kupującego jest odpowiednio umocowana przez Kupującego.

4.3. Zamówienia, dla których Kupujący nie określił wymaganej tolerancji wymiarów, Zamawiający wykonuje zgodnie z normą PN-EN 22768-1:1999 „Tolerancje ogólne- Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji” w klasie tolerancji C.

4.4. Z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń dokonanych przez Strony, po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sprzedawca przesyła drogą mailową do Kupującego treść zamówienia wygenerowaną przez system informatyczny Sprzedawcy, zawierającą ilość i rodzaj zamówionego towaru, szczegółowe parametry techniczne towaru, warunki płatności, walutę, cenę oraz warunki transportu.

4.5. Z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń dokonanych przez Strony, przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje po otrzymaniu od Kupującego oświadczenia przesłanego drogą mailową, w którym Kupujący potwierdza treść zamówienia, o którym mowa w punkcie 4.4, oraz, jeżeli Strony tak się umówiły, po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy zaliczki w wysokości ustalonej ze Sprzedawcą lub opłaceniu zaliczki w kasie Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość żądania od Kupującego pisemnego potwierdzenia treści zamówienia, o którym mowa w punkcie 4.4., o czym poinformuje Kupującego drogą mailową przesyłając treść zamówienia w trybie wskazanym w punkcie 4.4.

4.6. Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest brak opóźnień w zapłacie należności Sprzedawcy wynikających z treści faktur uprzednio wystawionych przez niego na rzecz Kupującego oraz nieprzekroczenie limitów kredytu kupieckiego ustalonego dla Kupującego.

5. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ REZYGNACJA Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA
5.1. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia kosztów w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia o którym mowa w punkcie 4.5, pod warunkiem nierozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. W tym celu Kupujący zobowiązany jest przesłać oświadczenie o w formie, w której nastąpiło potwierdzenie zamówienia, w godzinach pracy Sprzedawcy, tj. pomiędzy 8.00 a 16.00.

5.2. W przypadku gdy zamówienie zostało już częściowo lub w całości zrealizowane Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi z anulowaniem zamówienia, przy czym w pierwszej kolejności Sprzedawca zaliczy na poczet zobowiązania Kupującego wartość uiszczonej przez Kupującego zaliczki.

5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odmowy realizacji zamówienia, jeżeli w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia pozostającego poza jego kontrolą (siła wyższa), w tym wynikającego ze zmian w stosownych regulacjach prawnych lub wytycznych właściwego organu, wykonanie zobowiązania nie jest możliwe lub znaczenie utrudnione, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony – w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji – do złożenia Kupującemu wiążącego oświadczenia o rezygnacji z realizacji przyjętego zamówienia, w przypadku gdy realizacja zamówienia, wskutek wystąpienia okoliczności dotyczących dostawców lub kontrahentów Sprzedawcy, w ocenie Sprzedawcy wiązać się będzie dla niego z nadmiernymi trudnościami lub okaże się nieopłacalna. W razie rezygnacji z realizacji zamówienia, we wskazanych powyżej okolicznościach, zobowiązanie Sprzedawcy względem Kupującego ogranicza się do zwrotu uiszczonej przez Kupującego zaliczki.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
6.1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zamówienia lub zarezerwowania surowców potrzebnych do zrealizowania zamówienia przed przyjęciem zamówienia w trybie określonym w punkcie 4.5.

6.2. Zamówienie przez Sprzedawcę materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji zamówienia.

6.3. Sprzedawca jest uprawniony do przesunięcia terminu realizacji zamówienia w razie okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym w przypadku braku surowców lub materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia. O zmianie terminu realizacji zamówienia Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego.

6.4. Odcień i połysk kolorów blach może różnić się od kolorów wzorcowych. Różnica w odcieniach i połyskach kolorów blach może również występować w blachach pochodzących z różnych partii produkcyjnych.

6.5. Sprzedawca może określić wyłącznie szacunkowy czas realizacji zamówienia.

6.6. Sprzedawca informuje Kupującego o realizacji części lub całości zamówienia. Po otrzymaniu informacji, w przypadku braku kredytu kupieckiego lub gdy kwota do zapłaty przekracza wysokość tego kredytu, Kupujący jest zobowiązany do wpłaty pozostałej należności podanej na potwierdzeniu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

6.7. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby towar został właściwie opakowany i przygotowany do załadunku.

6.8. W przypadku gdy zamówiony towar wymaga użycia dodatkowych specjalnych podkładów metalowych do zamówienia jest doliczana kaucja w wysokości 50 euro lub 250 zł netto. Kaucja ta jest zwracana gdy Kupujący zwróci wykorzystane podkłady. W przypadku gdy jako podkład użyta jest paleta drewniana jednorazowa, koszt palety wliczony jest w cenę produktu. Kupujący nie może odsprzedać ich u Sprzedawcy.

7. ODBIÓR
7.1. Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia Kupującego o zrealizowaniu zamówienia lub w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą. W przypadku gdy za transport odpowiedzialny jest Sprzedawca, Kupujący powinien przygotować warunki do odbioru towaru.

7.2. W przypadku opóźnienia płatności, przekroczenia wysokości kredytu kupieckiego lub niedotrzymania innych warunków określonych w zamówieniu, realizacja kolejnych zamówień oraz odbiór towaru zostaje wstrzymana do czasu uregulowania wszelkich należności na rzecz Sprzedawcy.

7.3. Wydanie towaru odbywa się w oparciu o warunki INCOTERMS. W przypadku warunków „CPT” Sprzedawca odpowiedzialny jest za transport od załadunku do dotarcia pojazdu do Kupującego. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe podczas rozładunku. W przypadku warunków „FCA” całość odpowiedzialności i ryzyka transportu od wyjechania pojazdu od Sprzedawcy ponosi Kupujący.

7.4. W przypadku warunków „CPT” Kupujący zobowiązany jest przygotować odpowiednie warunki rozładunku w czasie 1 godziny od momentu przybycia pojazdu z towarem do wskazanego przez Kupującego miejsca. W przypadku niespełnienia tego warunku Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi z przestojem środka transportu. Opłata ta jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę, przy czym maksymalny czas oczekiwania na rozładunek nie może przekroczyć 3 godzin. Ponowny transport może zostać zrealizowany po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kupującym, przy czym brak ustalenia nowego terminu dostawy w ciągu 3 dni roboczych, skutkować będzie złożeniem przez Sprzedawcę zamówionego towaru na przechowanie (magazyn, skład depozytowy własny lub osoby trzeciej) na koszt Kupującego, po wcześniejszym wezwaniu Kupującego do odbioru towaru, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego. Powyższe nie uchybia obowiązkowi Kupującego do zapłaty całości należności za zamówiony towar.

7.5. Wydanie towaru w przypadku warunków „CPT” odbywa się przed rozładunkiem, z chwilą udostępnienia towarów Kupującemu lub osobom upoważnionym przez Kupującego do odbioru zamówionych towarów.

7.6. Kupujący zobowiązany jest zapewnić odpowiedni sprzęt i warunki, które umożliwią rozładunek boczny towaru z auta z zakrytą przestrzenią ładunkową.

7.7. W trakcie odbioru towaru Kupujący ma obowiązek sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz ustalić i bezzwłocznie poinformować Sprzedawcę o ewentualnych pomyłkach, brakach lub uszkodzeniach w trakcie transportu.

7.8. Kupujący przy wydaniu towaru potwierdza jego zgodność z zamówieniem podpisując zamieszczone na dokumencie „Specyfikacja” oświadczenie o odebraniu towaru. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu opakowania i jego zabezpieczenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić przy wydaniu towaru w formie pisemnej na potwierdzeniu odbioru towaru, WZ, liście przewozowym oraz na kopii Specyfikacji. Ewentualnie może on sporządzić osobny protokół odbioru z pełnym opisem szkody, podpisanym zarówno przez kierowcę, jak i Kupującego. Potwierdzenie odbioru towaru, WZ, list przewozowy oraz Specyfikacja, na których nie uczyniono żadnych uwag co do ilości i jakości zamówionego towaru, stanowi dowód wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową bez zastrzeżeń ze strony Kupującego.

7.9. Oznaczenie miejsca, z którego będzie dostarczony towar oraz sposób jego przewozu, należy do Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia dostaw wynikających z przyczyn od niego niezależnych, spowodowanych np. warunkami drogowymi lub pogodowymi.

7.10. W przypadku warunków ,,FCA” (odbiór towaru przez Kupującego z magazynu Sprzedawcy) Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w godzinach pracy Sprzedawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę o realizacji części lub całości zamówienia lub w innym terminie ustalonym ze Sprzedawcą.

7.11. W przypadku uchybienia przez Kupującego terminowi odbioru towaru wskazanemu w punkcie 7.10. Sprzedawca wezwie Kupującego do odbioru towaru w dodatkowym terminie 14 dni z zagrożeniem, iż nieodebranie towaru w wyznaczonym terminie powoduje rozwiązanie umowy, której przedmiotem była sprzedaż/dostawa tego towaru, oraz obciążenie Kupującego – na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Sprzedawcę – kwotą odszkodowania stanowiącego równowartość ustalonej ceny sprzedaży nieodebranego towaru.

7.12. Na czas oczekiwania przez Sprzedawcę na odbiór towaru w dodatkowym terminie wskazanym w punkcie 7.11. Sprzedawca złoży towar w magazynie, a Kupujący będzie zobowiązany do pokrycia kosztów magazynowania towaru w wysokości 0,5 % wartości towaru za każdy dzień magazynowania.

7.13. W przypadku uchybienia przez Kupującego dodatkowemu terminowi odbioru towaru wskazanemu w punkcie 7.11 Sprzedawca dokona zezłomowania nieodebranego towaru oraz prześle Kupującemu notę obciążeniową obejmującą wartość odszkodowania wskazanego w punkcie 7.11 powiększonego o wartość kosztów magazynowania obliczoną na podstawie punktu 7.12.

7.14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany stanu towaru wynikające z jego przechowywania (przy założeniu dochowania należnej staranności przechowywania) w okresie od dnia następującego po ostatnim dniu terminu przewidzianego na odbiór towaru zgodnie z punktem 7.10, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieusunięcia folii ochronnej we właściwym terminie.

8. PŁATNOŚĆ
8.1. Płatności należy dokonywać w walucie wskazanej na fakturze VAT.

8.2. Płatności należy dokonywać w terminie podanym na fakturze VAT.

8.3. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień wpłaty do kasy Sprzedawcy lub dzień zaksięgowania należnej kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku nieopłacenia faktury w terminie Sprzedawca może dochodzić zapłaty przez Kupującego odsetek ustawowych.

8.4. W przypadku gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą faktury Sprzedawca ma prawo domagać się natychmiastowej zapłaty przez Kupującego wszystkich pozostałych faktur, które zostały wystawione dla Kupującego.

8.6. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać, przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności, uiszczenia całej należności gotówką albo udzielenia wiarygodnych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.

8.7. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie przez Sprzedawcę nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

8.8. Sprzedawca ma prawo przenieść przysługujące mu względem Kupującego wierzytelności na rzecz dowolnych osób trzecich.

8.9. W przypadku opóźnienia w zapłacie zaliczki Sprzedawca ma prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia aż do czasu zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

9. PRZECHOWYWANIE
9.1. Folie ochronne stosowane są w celu dodatkowego zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniami mechanicznymi, naprężeniami i uderzeniami mogącymi wystąpić w czasie transportu, przeładunku czy profilowania. Zastosowanie folii nigdy nie zwalnia Kupującego z obowiązku właściwego zabezpieczenia towaru podczas magazynowania ani przed szkodliwym działaniem czynników chemicznych podczas procesu jego przetwarzania.

9.2. Zaleca się usuwanie folii ochronnej przed zamocowaniem elementów na elewacji bądź dachu budynku, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty produkcji. Usuwanie folii powinno odbywać się przy dodatnich temperaturach powietrza (przy ujemnych temperaturach następuje rozwarstwianie się kleju i niektóre jego składniki mogą pozostać na towarze).

9.3. Niewłaściwy sposób składowania towaru i usuwania folii może powodować utrudnienia w usuwaniu folii ochronnej oraz pozostawiać na towarze ślady po kleju. W takich przypadkach reklamacje na pozostałości kleju po folii ochronnej nie będą uwzględniane przez Sprzedawcę.

10. REKLAMACJE
10.1. Zgłaszanie reklamacji.

 • Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. W celu pisemnego złożenia reklamacji należy wypełnić Kartę Reklamacji dostępną na stronie pggroup.com.pl w zakładce „Poradniki” i dalej: „Zgłaszanie reklamacji” (https://pggroup.com.pl/regulamin/zglaszanie-reklamacji/), podać dokładne dane teleadresowe Kupującego, numer zamówienia, WZ lub faktury zakupowej, zamieścić opis zgłaszanego uszkodzenia/zgłaszanej wady, dokładną ilość produktu z zauważoną wadą (nazwa produktu, ilość sztuk wraz z wymiarami), roszczenia i oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.
 • Kupujący ma obowiązek zapewnić dostęp do produktów będących przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego oraz przekazać Sprzedawcy wszelkie niezbędne dokumenty (faktura zakupu, WZ z adnotacjami o zauważonych uszkodzeniach, a w przypadku produktów, na które została udzielona Gwarancja – Druk Gwarancji podpisany i opieczętowany przez Sprzedawcę i ewentualnie dystrybutora) oraz informacje na temat okoliczności zauważenia uszkodzenia/wady.
 • Sprzedawca zobowiązuje się, że w ciągu 14 dni poinformuje Kupującego o zarejestrowaniu reklamacji.
 • Reklamacje jakościowe lub ilościowe zamówionego towaru należy zgłaszać przed ich montażem.
 • Produkty zamontowane uznaje się za wolne od wad, a zgłoszenia przesłane do Sprzedawcy lub producenta w tej sytuacji nie będą uwzględniane.
 • Zgłoszenia na produkty uszkodzone w trakcie rozładunku, na placu budowy lub podczas montażu nie będą uwzględniane.
 • Reklamacje ilościowe bądź jakościowe dotyczące widocznych wad fizycznych (otarcia, zarysowania, zagięcia, różnice wymiarowe i in.) Kupujący powinien zgłaszać kierowcy natychmiast podczas rozładunku lub podczas wydania towaru osobie wydającej w imieniu Sprzedawcy oraz telefonicznie osobie odpowiedzialnej za realizację zamówienia w dziale handlowym Sprzedawcy, a następnie niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej.
 • Adnotacje dotyczące braku lub uszkodzenia towaru w przypadku reklamacji ilościowych i jakościowych, o których mowa powyżej (opis uszkodzenia). powinny być odnotowane na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru i podpisane przez kierowcę realizującego dostawę lub osobę wydającą towar w imieniu Sprzedawcy.
 • W przypadku wad i uszkodzeń widocznych przed zamontowaniem Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę i bez stosownej zgody Sprzedawcy powinien wstrzymać montaż. Sprzedawca przekaże decyzję Kupującemu odnośnie dalszego postępowania z reklamowanym towarem w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. W przypadku gdy Kupujący nie zastosuje się do powyższego zapisu Sprzedawca może odmówić lub ograniczyć sposób rozpatrzenia reklamacji.
 • W przypadku wad i uszkodzeń pojawiających się w trakcie montażu Kupujący powinien wstrzymać montaż i poinformować o tym Sprzedawcę. Sprzedawca przekaże decyzję Kupującemu odnośnie dalszego postępowania z reklamowanym towarem w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. W przypadku gdy Kupujący nie zastosuje się do powyższego Sprzedawca może odmówić lub ograniczyć sposób rozpatrzenia reklamacji.
 • W przypadku utrudniania bądź uniemożliwiania przez Kupującego załatwienia reklamacji w sposób wybrany przez Sprzedawcę traci on nieodwracalnie wszelkie roszczenia wobec Sprzedawcy, który zostaje automatycznie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za szkodę związaną ze zgłoszoną reklamacją.
 • Wyłączona zostaje wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w odniesieniu do produktów, które zastosowano niezgodnie z ich przeznaczeniem bądź wymogami projektowymi.
 • Brak zgłoszenia reklamacji zgodnie z powyższymi zapisami powoduje, że Kupujący traci prawo do dochodzenia roszczeń wobec Sprzedawcy.
 • Sprzedawca nie odpowiada za:
  1. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania towarów,
  2. szkody powstałe w przypadku zastosowania materiałów w środowisku o stałym kontakcie z wodą o dużym stopniu zasolenia (np. środowisko morskie), chemią budowlaną (mokry beton lub drewno, tynk i in.), jak również narażonym na występowanie agresywnych chemikaliów, dymów oraz zanieczyszczeń biologicznych (mchy, porosty, itd.), a także korozji kontaktowej powstałej na styku dwóch materiałów,
  3. szkody powstałe z przyczyn tkwiących w samej budowli oraz jeżeli blacha została zamontowana niezgodnie z polskimi normami oraz ze sztuką budowlaną.
  4. szkody powstałe w wyniku klęsk żywiołowych,
  5. szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez reklamowany produkt,
  6. powstanie korozji na stronie wewnętrznej oraz jeśli korozja wystąpiła na mniej niż 5% powierzchni towaru.

10.2. Rozpatrywanie reklamacji.

 • Sprzedawca, jeśli uzna, że jest to niezbędne, dokona oględzin zgłoszonego do reklamacji materiału w terminie 14 od daty zgłoszenia.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia decyzji w sprawie zasadności zgłoszenia w terminie 30 od daty odbycia wizji lokalnej, a w przypadku uznania roszczeń reklamacyjnych poinformuje Kupującego o sposobie i terminie usunięcia usterki/wady.
 • W przypadku uznania reklamacji jako zasadnej Sprzedawca ma prawo wyboru sposobu usunięcia usterki/wady.
 • W przypadku zgłoszenia zasadnej reklamacji produktów z wadą ukrytą (pojawiającą się po pewnym czasie użytkowania) zakres odpowiedzialności Sprzedawcy ograniczony jest wyłącznie do kosztów materiałów oraz robocizny poniesionych w celu naprawienia uszkodzeń towaru jednak z zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości kwoty faktury sprzedaży pomniejszonej o amortyzację w wysokości 7% rocznie.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania OWS lub realizacji umów objętych niniejszymi warunkami Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, z poszanowaniem słusznych interesów każdej ze Strony.

11.2. Prawem właściwym dla realizacji umów, do których zastosowanie mają OWS jest prawo polskie, a miejscem rozstrzygania sporów są sądy powszechne właściwe według siedziby Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru sądu właściwego dla siedziby Kupującego.

11.3. Miejscem wykonania umów pomiędzy Stronami jest Nowa Wieś Wrocławska.

11.4. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 20 grudnia 2022 r.

Powrót do listy